Vyjímky a javadoc


Materiály

javadoc

Javadoc je program obsažený v JDK a slouží ke generování dokumentace ve formátu HTML ze zdrojového kódu, který vyžaduje psaní dokumentace v dané syntaxi. Dokumentace je podobná víceřádnovým komentářům, ale místo /* */ se používá /** */. Dokumentace může obsahovat HTML tagy.

Příklad

    
  /**
   * Třída reprezentující studenta.
   *
   * @author Roman Vyjidacek
   * @version 1.0
   * @since 2017-11-16
   */
  public class Student {

    private String name;
    private int age;
    private int clazz;

    /**
     * Konstruktor pro třídu Student
     * @param name Jméno studenta
     * @param age Věk studenta
     */
    public Student(String name, int age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
      this.clazz = 1;
    }

    /**
     * Getter pro jmeno studenta.
     * @return Jmeno studenta
     */
    public String getName() {
      return name;
    }

    /**
     * Setter pro atribut name
     * @param name Nove jmeno studenta
     */
    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }

    /**
     * Metoda ktera vyvola vyjimku
     * @param a Cislo
     * @param b Retezec
     * @throws IOException Vyjimka pri cteni se souboru.
     */
    public void methodThatThrows(int a, String b) throws IOException {
      // Kod ktery vyvola vyjimku
    }
  }
    
  

Javadoc tagy

Tag Popis Použítí
@author Přídá autora třídy. @author name-text
@throws Přidá jaké vyjímky může metoda vyvolat. @throws class-name description
@param Přidá parametr následovaný popisem @param parameter-name description
@return Přídá návratovou hodnotu společně s popisem. @return description
@see Přidá odkaz "viz také" (angl: see also) na daný cíl. @see reference
@version Přídá číslo verze @version version-text

Generování dokumentace

Dokumentaci lze vygenerovat pomocí aplikace javadoc v terminálu nebo v IDE (IDEA: tools > Generate JavaDoc...)

  
  javadoc Student.java
  

Vyjímky

Vyjímka je událost, která nastane v průběhu vykonávání programu a narušuje očekáváné vykonávání programu.

Proč používat vyjímky

Uvažujme operaci čtení ze souboru.

  readFile {
    open the file;
    determine its size;
    allocate that much memory;
    read the file into memory;
    close the file;
  }
  

Jak je vidět může při otevření souboru nastat spousta nepředvídaných situací:

Řešení bez vyjímek

  
  errorCodeType readFile {
    initialize errorCode = 0;

    open the file;
    if (theFileIsOpen) {
      determine the length of the file;
      if (gotTheFileLength) {
        allocate that much memory;
        if (gotEnoughMemory) {
          read the file into memory;
          if (readFailed) {
            errorCode = -1;
          }
        } else {
          errorCode = -2;
        }
      } else {
        errorCode = -3;
      }
      close the file;
      if (theFileDidntClose && errorCode == 0) {
        errorCode = -4;
      } else {
        errorCode = errorCode and -4;
      }
    } else {
      errorCode = -5;
    }
    return errorCode;
  }
  

Výše uvedené řešení je velmi nepřehledné. Abychom se mohli podobnému kódu vyhnout tak použijeme vyjímky.

  
  readFile {
    try {
      open the file;
      determine its size;
      allocate that much memory;
      read the file into memory;
      close the file;
    } catch (fileOpenFailed) {
      doSomething;
    } catch (sizeDeterminationFailed) {
      doSomething;
    } catch (memoryAllocationFailed) {
      doSomething;
    } catch (readFailed) {
      doSomething;
    } catch (fileCloseFailed) {
      doSomething;
    }
  }
  

Použití vyjímek

  
  // Základní syntaxe

  try {
    // Kód který může vyvolat vyjímku.
  } catch (ExceptionType name) {
    // Kód pro odchycení vyjímky.
  } catch (ExceptionType name) {
    // Kód pro odchycení vyjímky.
  } finally {
    // Kód který se vykoná pokaždé.
  }

  // Vyvolání vyjímky

  throw new IOException("File not found");

  // Rozšíříme definici metody o klíčové slovo throws,
  // které říká jaké vyjímky může metoda vyvolat

  public void methodThatThrows(int a, String b) throws IOException, SQLException {
    // Kod ktery vyvola vyjimku
  }

  // Příklad který vyvolá vyjímku z důvodu existence souboru.

  private List<Integer> list;
  private static final int SIZE = 10;

  public void readList() {
    FileReader out = null;

    try {
      out = new FileReader(new File("OutFile.txt"));
    } catch (IOException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
    }
  }
  

try-with-resources

try-with-resources je speciální přpad výrazu try který po vykonání bloku automaticky uzavře všechny zdroje.

Speciál

  
  // Metoda přeposílá vyjímku dále

  static String readFirstLineFromFile(String path) throws IOException {
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path))) {
      return br.readLine();
    }
  }

  // Metoda zpracuje vyjímku a neposílá ji dál

  static String readFirstLineFromFile(String path) {
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path))) {
      return br.readLine();
    } catch (IOException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
    }
  }
  

Definice vlastní vyjímky

V Javě můžeme definovat vlastní typy vyjímek a do děděním třídy Exception.

  
  public class DatabaseException extends Exception {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public DatabaseException() {
      super();
    }

    public DatabaseException(String e) {
      super(e);
    }

    public DatabaseException(Throwable throwable) {
      super(throwable);
    }

    public DatabaseException(String e, Throwable t) {
      super(e, t);
    }
  }
  

Úkoly

 1. Třídy a metody ze druhého semináře rozšiřte o komentáře a vygenerujte dokumentaci.
 2. Rozšiřte/upravte úkol č. 5 z předminulého semináře (RPN kalkulačku), tj. metodu rpnCalc(String expr, Map <String, Object> variables> o následující vlastnosti:

  Metoda by měla umět vyhodnocovat výrazy s celými čísly (např. 1, 12, -123) i s čísly s plovoucí řádovou čárkou (např. 1.0, 2.23, 45.56, -78.123). Pokud dojde k sečtení (odečtení, atd.) dvou čísel, kde jedno je číslo s plovoucí řádovou čárkou, výsledkem je číslo s plovoucí řádovou čárkou.

    1.1 2 +  -> 3.1
    1 2 +   -> 3
  

  Přidejte podporu pravdivostních hodnot reprezentovaných literály (#t, #f) a přidejte operátory <, > =, !=, <=, >=, porovnávající čísla a pravdivostní hodnoty. Pokud hodnoty nejde porovnat, skončí metoda vyjímkou.

    1.1 2 <  -> #t
    #f #t <  -> #t
    #f #t >  -> #f
    1 #f =   -> Exception - Neporovnatelne hodnoty
  

  Přidejte ternární operátor "?", který odebere z vrcholu zásobníku pravdivostní hodnotu a dvě další hodnoty. Pokud byla na vrcholu zásobníku hodnota #t, vrátí druhou odebranou hodnotu, jinak vrátí třetí. Pokud na vrcholu zásobníku nebude pravdivostní hodnota, skončí metoda vyjímkou.

    1 2 3 4 < ?  -> 2
    1 2 3 4 + ?  -> Exception - 7 neni pravdivostni hodnota
  

  Program napište tak, aby adekvátně ošetřil i další chybové stavy, např. dělení nulou, špatně zapsaný výraz, a podobně. Kód upravte tak, aby nebyl realizován jako jedna metoda a byl řádně rozčleněn a dokumentován.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV08. Termín odevzdání do půlnoci 22. 11. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.