Vnořené třídy


Materiály

Vnořené třídy

Java umožňuje definovat třídu uvnitř jiné třídy. Takové třídy nazýváme vnořené (angl.: nested class). Vnořené třídy mohou byt statické a nestatické. Nestatické vnořené třídy nazýváme vnitřní třídy a statické nazýváme statické vnořené třídy.

  
  class OuterClass {
    ...
    static class StaticNestedClass {
      ...
    }

    class InnerClass {
      ...
    }
  }
  

Statické vnořené třídy

Podobně jako statické metody a atributy, jsou i statické vnořené třídy spojené se třídou. Statické vnořené třídy jsou přístupné pomocí jména vnější třídy která je "zapouzdřuje": OuterClass.StaticNestedClass.

  
  //Vytvoření instance objektu vnořené statické třídy
  OuterClass.StaticNestedClass nestedObject = new OuterClass.StaticNestedClass();
  

Vnitřní třídy

Na rozdíl od statických vnořených tříd jsou vnitřní třídy vázané na instanci vnější třídy. Vnitřní trída má také přístup ke všem atributům a metodám vnější třídy a to ikdyž jsou deklarovány jako private. Pokud tedy chceme vytvořit instanci vnitřní třídy tak musíme nejprve vytvořit instanci vnější třídy.

  
    OuterClass outerObject = new OuterClass();
    OuterClass.InnerClass innerObject = outerObject.new InnerClass();
  

Lokální třídy

Speciálním případe vnořených jsou tzv. lokální třídy. Tyto třídy jsou definované uvnitř bloku. Typicky se tyto třídy vyskytují v těle metody. Více informací lze nalézt zde.

Anonymní třídy

Anonymní třídy umožňují současně deklarovat a vytvořit instanci. Tyto třídy nemají jméno. Používáme je tam, kde jejich instanci použijeme pouze jednou.

  
  interface HelloWorld {
    public void greet();
    public void greetSomeone(String someone);
  }

  HelloWorld frenchGreeting = new HelloWorld() {
    String name = "tout le monde";
    public void greet() {
      greetSomeone("tout le monde");
    }

    public void greetSomeone(String someone) {
      name = someone;
      System.out.println("Salut " + name);
    }
  };

  HelloWorld spanishGreeting = new HelloWorld() {
    String name = "mundo";
    public void greet() {
      greetSomeone("mundo");
    }
    public void greetSomeone(String someone) {
      name = someone;
      System.out.println("Hola, " + name);
    }
  };

  frenchGreeting.greetSomeone("Fred");
  spanishGreeting.greet();
  

Shadowing

Deklarace vnořených tříd mohou překrýt vlastnosti nadřazené třídy. Nelze se tedy na ně odkazovat pouze jejich jménem.

  
  public class ShadowTest {
    public int x = 0;

    class FirstLevel {
      public int x = 1;

      void methodInFirstLevel(int x) {
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("this.x = " + this.x);
        System.out.println("ShadowTest.this.x = " + ShadowTest.this.x);
      }
    }

    public static void main(String... args) {
      ShadowTest st = new ShadowTest();
      ShadowTest.FirstLevel fl = st.new FirstLevel();
      fl.methodInFirstLevel(23); // -> x = 23, this.x = 1, ShadowTest.this.x = 0
    }
  }
  

Lambda výrazy

Při vytváření anonymních tříd které mají jednu metodu je zápis zbytečně složitý. Tento problém řeší lambda výrazy. Lambda výrazy v Javě vypadají následovně:

  
    (int x, int y) -> x * y
    () -> System.out.print("Hello World")
    (String s) -> { System.out.println(s); }
    () -> { return 42 };
  

Spustitelné lambda výrazy

  

  Runnable r1 = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
      System.out.println("Runnable using anonymous class.");
    }
  };

  // Lambda Runnable
  Runnable r2 = () -> System.out.println("Runnable using lambda expression.");
  r1.run();
  r2.run();
  

Runnable představuje funkční interface. Mimo ty které obsahuje Java si můžeme definovat své vlastní a to následovně:

  
  @FunctionalInterface
  public interface WorkerInterface {
    public void doSomeWork();
  }
  

Funckční interface může obsahovat pouze jednu metodu.

  

  List list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

  // Pomocí for cyklu
  for(Integer n: list) {
    System.out.println(n);
  }

  // Pomocí lambda výrazu
  list.forEach(n -> System.out.println(n));

  // Syntaktický cukr v Java 8
  list.forEach(System.out::println);
  

Úkoly

 1. S využitím rozhraní

    
    public interface Mapping {
      Object map(Object o);
    }
    
  
  implementujte metodu List<Object> map(List<Object> list, Mapping m);, která se chová stejně jako funkce map, známá z jazyka Scheme/Lisp.

 2. Stejným způsobem navrhněte metodu List<Object> filter(List<Object> list, Condition c), která ze seznamu vybere hodnoty splňující danou podmínku. Navrhňete vhodnou třídu/rozhraní Condition. Metodu otestujte výběrem lichých celých čísel ze seznamu. Podmínku vytvořte jako vnitřní třídu, jako anonymní třídu i jako lambda výraz.

 3. Stejným způsobem navrhněte metodu Object reduce(Object terminator, List<Object> list, Reducing c), která se chová obdobně jako procedura foldr v jazyce Scheme. Metodu otestujte součtem celých čísel v seznamu. Reducing vytvořte jako vnitřní třídu, jako anonymní třídu i jako lambda výraz.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV05. Termín odevzdání do půlnoci 1. 11. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.