Seminář 1


Základy jazyka Java

Materiály

Vývojová prostředí

IntelliJ IDEA, Eclipse, Netbeans, JBuilder, JDeveloper

Syntaxe

Primitivní datové typy

Konvence

      
        // Názvy proměnných začínají malým písmenem a každé další slovo velkým.
        int celeCislo = 10;

        // Konstanty jsou psány s velkými písmeny a slova se oddělují podtržítkem _
        final int CISLO_N = 123;

        // Pro názvy metod platí stejné konvence jako pro proměnné.
        int faktorial(int n) { ... }

        // Názvy tříd začínají velkým písmenem, stejně tak i každé další slovo.
        class Clovek { ... }
      
    

Základní konstrukce

Větvení programu

      
        if (<podminka>) {
          ...
        } else {
          ...
        }

        // <podminka> musí být typu boolean.
        int a = 2;

        if (a == 2) {
          System.out.println("Proměnná a je 2");
        }

        // Pokud je v bloku pouze jen výraz, pak nemusíme psát { }
        if (a == 2)
          System.out.println("Proměnná a je 2");


        // Chyba
        if (a) { ... }

        // Konstrukce switch pro čísla.
        switch (a) {
          case 0:
            System.out.println("Proměnná a je 0");
            break;

          ...

          default:
            System.out.println("Proměnná a je 0");
            break;
        }

        // Konstrukce switch pro řetězce.
        String mesic = "leden";

        switch (mesic) {
          case "leden":
            System.out.println("January");
            break;

          ...

          default:
            System.out.println("Unknown month");
            break;
        }

        // Ternární operátor
        a = mesic == "leden" ? 1 : 0;
      
    

Cykly

V javě jsou dostupné cykly for, while, dowhile.

      
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
          System.out.println("Číslo i = " + i);
        }

        int i = 0;
        while (i < 10) {
          System.out.println("Číslo i = " + i);
          i++;
        }

        int i = 0;
        do {
          System.out.println("Číslo i = " + i);
          i++;
        } while (i < 10);
      
    

Program Hello World

Stejně jako jazyk C má i Java funkci main. Tato funkce je spustěna jako první. V příkladu níže je definovaná třída HelloWorld. Tato třída se musí nacházet v souboru HelloWorld.java. Třída se nalézá v balíčku cz.upol.zp3jv.lecture1, což opovídá adresáři cz/upol/zp3jv/lecture1. Překlad se provadí programem javac. Příklad použití javac HelloWorld.java. Vygerovat adresářovou strukturu lze pomocí javac -d [složka] HelloWorld.java. Program lze pak spustit příkazem java cz.upol.zp3jv.lecture1.HelloWorld. Většinu těchto kroků za Vás udělá vývojové prostředí.

      
        package cz.upol.zp3jv.lecture1;

        public class HelloWorld {
          public static void main(String[] args) {
            System.out.println("Hello World!");
          }
        }
      
    

Úkoly

 1. Naprogramujte v Javě program, který vypíše na obrazovku trojúhelník o zadané velikosti n pomocí znaku "*". Velikost bude zadána pomocí lokální proměnné.

  Příklad výstupu

    *****
    * *
    * *
    **
    *
    
 2. Naprogramujte v Javě program, který po zadání mzdy vypočítá a na obrazovku vypíše výši odpovídající daně. Daň bude zadána pomocí lokální promenné.

  Výpočet

  Pro účel této úlohy uvažujme progresivní zdanění ve výši 10 % pro příjem do 10000, 20 % pro příjem od 10000 do 20000 a 30 % pro příjem nad 20000. Například, pokud máme hrubou mzdu 24000, bude se prvních 10000 danit 10 % (tj. daň z této části mzdy je 1000), dalších 10000 se daní 20 % (daň z této části je 2000) a zbývající 4000 se daní 30 % (daň je 1200). Celkovou výši daně pak vypočítáme jako součet jednotlivých "částečných" daní (tj. celková daň 4200).

  Příklad výstupu

    Zadaná mzda: 12000
    Odpovidající daň je: 1400
    Zadaná mzda: 33353
    Odpovidající daň je: 7005.9
    
 3. Naprogramujte v Javě program, který pro zadané pole vypíše nejmenší a největší číslo.

  Příklad výstupu

    Příklad výstupu:
    pole = [-2, 0, 5, 7, 8, 9, 9, 2, 0, 1]
  
    maximum: 9
    minimum: -2
    
 4. Napište program v jazyce Java, který vypíše na obrazovku všechna Twin prime menší než 100. Twin prime je dvojice prvočísel které se od sebe liší o 2.

  Příklad výstupu

      [3, 5], [5, 7], [11, 13], [17, 19], [29, 31], [41, 43], [59, 61], [71, 73]
    
Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV01. Termín odevzdání do půlnoci 4. 10. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.